Vedtekter
Logo SHIH

Vedtekter for Slektshistorisk Forening i Harstad.
 
§ 1. NAVN

Foreningens navn er Slektshistorisk forening i Harstad.


§ 2. FORMÅL

Foreningen har til formål å fremme slekts- og personalhistorisk arbeide og inntresser.


§ 3. STYRET
Styret skal bestå av: - leder

            - nestleder
            - sekretær
            - kasserer
            - 1 styremedlem
            - 2 varamedlemmer

Foreningen forpliktes av leder og et medlem utpekt av styret.
Styret innkaller til årsmøte, medlemsmøter, foredrag, turer og/eller andre aktiviteter.
Styret plikter å føre møteprotokoller.


§ 4. MEDLEMSKAP    *)

Foreningen er åpen for alle.
Utmeldinger må være kommet til styret innen årets utgang.
Medlemmer som ikke har betalt kontingent for de to – 2 – siste år, kan strykes av medlemsfortegnelsen.


§ 5. KONTINGENT

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og gjelder for kalenderåret.


§ 6. MØTER

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet.
Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars måned.
Styret innkaller til årsmøtet med minst 3 ukers varsel.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være kommet til styret senest 2 uker før møtet.
 
Årsmøtet skal behandle : - styrets årsberetning

                - revidert regnskap
                - innmeldte saker
                - valg av:
                5 Styremedlemmer
                2 varamedlemmer
                1 revisor
                1 vararevisor
                Valgkomiteens leder og
                2 medlemmer og
                2 varamedlemmer

Valg av styre med varamedlemmer og revisor gjelder for 2 år.
Valgkomiteen velges for 1. år av gangen.
Foreningens leder og nestleder kan ikke gå ut av styret samtidig.
Foreningens sekretær og kasserer kan ikke gå ut av styret samtidig.

Ekstraordinært årsmøte holdes når minst 3 av styrets medlemmer vedtar det, eller minst 1/3 av medlemmene forlanger det.
Innkallingen skjer med minst 2 ukers varsel.
Ekstra ordinært årsmøte behandler kun de saker som er nevnt i innkallingen.

Alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år har stemmerett.
Styret har ikke stemmerett under behandlingen av årsberetning og regnskap.
Vedtak treffes med alminnelig flertall når ikke annet er fastsatt i vedtektene.
Styremøter holdes så ofte leder eller andre styremedlemmer finner det nødvendig.
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede.


§ 7. VEDTEKTSENDRINGER

Endringer av vedtektene foretas på årsmøtet med minst 2/3 flertall av de stemmeberettigede.


§ 8. OPPLØSNING AV FORENINGEN

Forslag om oppløsning sendes styret.
Forslaget behandles så på første ordinære årsmøte, og blir avgjort på neste ordinære årsmøte med 2/3 flertall.
Ved oppløsning av foreningen skal alle aktiva: arkiv, bibliotek og øvrige eiendeler gis til Harstad Bibliotek til formål som fremmer slekts- personal- eller lokalhistorie i Nord Norge.

*************
 
‘) Årsmøtet 20.februar 2008 vedtok enstemmig følgende tillegg til §4:

Medlemmer  som har gjort en særdeles stor innsats for Slektshistorisk forening i Harstad og
og for interessen for slektsgransking kan av årsmøtet utnevnes som æresmedlem.
Æresmedlemmet har fri kontingent og kan delta på foreningens arrangementer, også om
vedkommende slutter som medlem av foreningen.
 

Siden februar 2011:

 

-

Tilrettelagt av SiEiNo’s - Kontakt Webmaster ved spørsmål eller kommentarer til disse sidene.
         © 2008-2017 Copyright, Slektshistorisk Forening i Harstad, All rights reserved

Sist oppdatert:  03.04.2017
                   - - - - -